వివిధ రాష్ట్రంలో మన సంఘాలు

Name of the Organisation

State

Andhra Pradesh Upadhyaya Sangam (APUS)

Andhra Pradesh

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Andaman-Nikobar

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Assam

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Bihar

Chhattisgarh Shikshak Sangh

Chhattisgarh

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Chandigar

Delhi Adhyapak Parishad

Delhi

Goa Shikshak Parishad

Goa

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Gujarat

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Haryana

Himachal Pradesh Shikshak Mahasangh

Himachal Pradesh

All Jammu Kashmir & Ladakh Teacher's Federation

Jammu Kashmir & Ladakh

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Jharkhand Pradesh Sanskrit Shikshak Mahasangh

Jharkhand Pradesh

Karnataka Rajya Madhyamik Shikshak Sangh (KRMSS)

Karnataka Rajya Mahavidyalaya Shaikshik Sangh (KRMSS)

Karnataka

National Teacher's Union, (Desheeya Adhyapaka Parishad),

Unnat Vidyabhyas Adhyapak Sangh

Kerala

Madhya Pradesh Shikshak Sangh

Madhya Pradesh

Maharashtra Rajya Shikshak Parishad

Maharashtra Rajya Manya Khazgi Prathmik Shikshak & Shikashaketar Mahasangh

Maharashtra

Rashtravadi Shikshak Parishad

Odisha

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Punjab

Rashtriya Shaikshik Mahasangh (Rashtriya)

Rajasthan University and College Teacher's Association (Rashtriya)

Rajasthan

Desheeya Asiriyar Sangam

Tamilnadu

Telangana Prant Upadhyaya Sangha (TPUS)

Telangana

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Uttrakhand

Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Uttarpradesh (U.P)

Bangiya Naba Unmesh Prathamik Shikshak Sangh

Bangiya Shikshak-O- Shiksha Karmi Sangh

Jatiatabadi Adhyapak O Gabesak Sangh

West Bengal (W.B)

All India Secondary Teachers’ Federation (AISTF)

All Over India

 

 

 

Copyright© 2019 All Rights Reserved. Andhra Pradesh Upadhaya Sangham | Designed By Ashoda Global Services